กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 
 
ปจ 0017.2/ว1764 เรื่อง สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่  [ 15 มิ.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว957 เรื่อง การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชกรา พ.ศ. 2540 ลว. 4 เมษายน 2561  [ 4 เม.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/5414 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 26 เมษายน 2561  [ 26 เม.ย. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว873 เรื่อง การปฏิบัติการสื่อสารงานของรัฐบาล ลว.28 มีนาคม 2561  [ 29 มี.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/ว648 เรื่อง ขอเชิญชวนแต่งกายชุดย้อนยุคสมัยรัชกาลที่ 5 ลว. 8 มีนาคม 2561  [ 8 มี.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/ว627 เรื่อง การประกาศใช้แนวทางปฏิบัติสำหรับการพิจารณาลักษณะการแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ลว. 5 มีนาคม 2561  [ 7 มี.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/ว625 เรื่อง แผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปีของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ลว. 5 มีนาคม 2561  [ 7 มี.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/ว225 เรื่องขอความอนุเคราะห์ออกประกาศรับสมัครทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน (ชาย) เข้ารับราชการ  [ 25 ม.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.3/ว53 เรื่องการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560  [ 16 ม.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว60 เรื่องรายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รอบ 6 เดือนหลัง (1 เมษา  [ 10 ม.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว17 เรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจนโยบายสำคัญและผลงานของกระทรวงมหาดไทยผ่านสื่อสมัยใหม่ (New Media) ลว. 4 มกรา  [ 5 ม.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว6, ว7 เรื่องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลว. 3 มกราคม 2561  [ 5 ม.ค. 2561 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3449 เรื่อง การตรวจสอบ และยืนยันข้อมูลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชำรุดเสียหายและจำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติม ลว. 28 พฤศจิกายน  [ 28 พ.ย. 2560 ]   
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561  [ 20 พ.ย. 2560 ]   
 
ปจ 0017.2/ว3069 ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำบรรยายสรุปผู้บริหารจังหวัดปราจีนบุรี ลว. 2 พฤศจิกายน 2560  [ 2 พ.ย. 2560 ]   
 
- ปจ 0017.1/ว3033 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นจากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ลว. 30 ตุลาคม 2560  [ 30 ต.ค. 2560 ]   
 
ปจ 0017.4/ว3023 เรื่อง การขอหนังสือรับรอง ลว. 27 ตุลาคม 2560  [ 27 ต.ค. 2560 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 6