กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 

 
 
 
 
 


นายภาณุพงษ์ เกตุร่วง
ประธานสภา อบต.
 


นายอรุณ สุวรรณฉวี
รองประธานสภา อบต.


จ.ส.ต.สาคร ทับทิมศรี
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายสมพร พฤกษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8


นางวิไล บุญคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นายวิชัย บุญล้ำ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9


นางสาวกาญจนา เตียวบู๊
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายสำเภา วรรณศิริ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10


นายสมชาย สอนศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายนิกร ราศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11


นายคำรณ สมศรี
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นายบุญลือ มะลิ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12


นางดวงรัตน์ วงษ์เล็ก
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13