กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 
 
 
 


จ.ส.ต.สาคร ทับทิมศรี
ปลัด อบต.บางแตน


นายสกล สุมประพาฬ
รองปลัด อบต.บางแตน
 
 


นายสกล สุมประพาฬ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวเกตณภา ทุมสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน


นางสาวจารุณี พรมปัญญา
นักพัฒนาชุมชน
ปฏิบัติการ


จ่าเอกกิตติศักดิ์ บุญกลิ่น
เจ้าพนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย


นางนุกูล เรืองเกิด
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวพรพรรณ เฉลยภพ
นักทรัพยากรบุคคล


นายพนัสพร ลิ่มพานิช
นิติกร


นางสาวนงนุช นวลสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นายวิทยา จั่นเพ็ชร์
พนักงานขับรถยนต์