กิจกรรม
ข่าวสาร
สนทนา
ติดต่อ
HOME
ADMIN
EMAIL
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้น ยังไม่เป็นที่สาธารณะ อบต. จึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การแก้ปัญหาคือ ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่
 

 
 
การบริการ

ร้านอาหาร จำนวน 1 แห่ง

ร้านเกมส์ จำนวน 1 แห่ง

สหกรณ์บริการตลาดเพื่อชุมชน จำนวน 1 แห่ง

สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 2 แห่ง

ศูนย์ อปพร.ตำบลบางแตน จำนวน 1 แห่ง

จุดสายตรวจตำบลบางแตน จำนวน 1 แห่ง
อุตสาหกรรม

จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)
    จำนวน 1 แห่ง

จำนวนโรงสีขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง

จำนวนโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 4 แห่ง
 

บริษัท ทีซีฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (กระทิงแดง)

บริษัท ปราจีนบุรีกล๊าส อินดัสทรี จำกัด

บริษัท อิมโก้ฟู๊ดแพ็ค จำกัด

บริษัท ไทยชินปูเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด