หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
   
 
 

 
 
 
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปจ 0017.3/ว 1793  เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 19 พ.ค. 2565 ]   
ปจ 0017.3/ว 1744   เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1732  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1692 เรื่อง ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 110 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี [ เอกสาร1 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1621 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1643 เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1642  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ] [ เอกสาร5 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1641  เรื่อง คำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1546  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ]  [ 29 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1531  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 28 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1511  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ เอกสาร1 ]  [ 27 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1487 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเปิดโครงการ คลองโสม น้ำใส เทิดไทองค์ราชัน  [ 26 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1486, 4294 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ] [ เอกสาร4 ]  [ 26 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1482  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) [ เอกสาร1 ]  [ 25 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1450, 4135 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565 [ เอกสาร1 ] [ เอกสาร2 ] [ เอกสาร3 ]  [ 21 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1422  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง [ เอกสาร1 ]  [ 19 เม.ย. 2565 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 30