หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
อาชีพในตำบลมีทั้งการเกษตร
ประมง และปศุศัตว์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
พื้นที่ตำบลบางแตนเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การทำการเกษตร
ศาสนสถานในตำบลบางแตน
"บางแตนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เชิดชูคุณธรรม
วัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี"
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
www.bangtan.go.th
1
2
3
 

 

 
 
 
 


 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ปจ 0017.2/ว 47 เรื่อง แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562 (ฉบับปรับปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)  [ 6 ม.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 22 เรื่อง การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ปี 2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 5 ม.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.5/ว 4878 เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4863 เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS)  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4852 เรื่อง การจัดทำคลิปวิดีโอผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย เพื่อนำเสนอก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 29 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4767 เรื่อง การรับส่งงานในหน้าที่ราชการของรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (นายรณรงค์ นครจินดา) [ แนบ1 ]  [ 27 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4767  เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 40) ประกาศ ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 [ แนบ1 ]  [ 21 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4733  เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณารับรองการขออนุญาตสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 6/2564  [ 17 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4649, ว 4650  เรื่อง การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำ E-book สมุดโทรศัพท์จังหวัดปราจีนบุรี ประจำปี 2565 [ แนบ1 ]  [ 13 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4616 65 | สิ่งที่ส่งมาด้วย | หนังสือ | ปจ 0017.3/ว 4616 ลว. 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 11//2564 ประจำเดือนธันวาคม 2564 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings  [ 8 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4612 เรื่อง พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  [ 8 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4595  เรื่อง กรอบการดำเนินการและคู่มือแนวปฏิบัติการเสนอโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ปี 2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 7 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/13308  เรื่อง การจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  [ 5 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4565  เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 39) ประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 [ แนบ1 ]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4564  เรื่อง การปฏิบัติตามประกาศ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 3 ฉบับ โดยเคร่งครัด [ แนบ1 ]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4554  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ HACKaTHAILAND กิจกรรมจัดอบรมเทคโนโลยีดิจิทัลในรูปแบบออนไลน์ (Learning Platform) [ แนบ1 ]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.2/13422, 13424, ว 4560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [ แนบ1 ]  [ 3 ธ.ค. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4498 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  [ 29 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.2/ว 4463  เรื่อง ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เดือนธันวาคม 2564) ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
ปจ 0017.3/ว 4457 เรื่อง กฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิค้มกันโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 [ แนบ1 ]  [ 25 พ.ย. 2564 ]  
 
 
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว150 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง (วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ) กสธ. มท 0819.2/ว148  [ 18 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว156  [ 18 ม.ค. 2565 ]
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563และผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว139 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.3/ว155  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. ....ผ่านแบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็นอิเล็กทรอนิกส์ (Microsoft Forms) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว154 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว149  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แจ้งบัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนธันวาคม 2564 สน.คท. มท 0808.2/ว147 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำที่มีผักตบชวาและผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาในระบบสารสนเทศ กสว. มท 0820.3/ว144 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กม. มท 0804.6/ว142  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่นระหว่างไทย-ญี่ปุ่น กพส. มท 0810.2/ว128  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก ด่วนที่สุด กม. มท 0804.3/ว343 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
ผลการคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว143 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2565) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/481 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ม.ค. 2565 ]
แนวทางการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (GFMIS) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว134  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ขอเลื่อนการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว133  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การประชุมชี้แจงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมควบคุมมลพิษ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว131 [เอกสาร]  [ 17 ม.ค. 2565 ]
วิธีปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว132  [ 17 ม.ค. 2565 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.2/ว130  [ 17 ม.ค. 2565 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว110  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 สน.บถ. มท 0809.4/ว127  [ 17 ม.ค. 2565 ]
ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 กพส. มท 0810.2/ว117  [ 17 ม.ค. 2565 ]
การอบรมใช้งานระบบสารสนเทศและการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว120  [ 14 ม.ค. 2565 ]
 
 

 
 
   
อบต.บางแตน ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางแตน การจัดการขยะติดเชื้อชุมชน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางแตน ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่ [ 19 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
อบต.บางแตน การประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.นาดี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้พิการจากบัญชีรายชื่อผู้มี [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 3 
อบต.นาดี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี เรื่อง ยกเลิกรายชื่อผู้สูงอายุจากบัญชีรายชื่อผู้ [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้า [ 13 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 13 
ทต.กบินทร์ ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร [ 11 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
ทต.บ้านสร้าง เทศบาลตำบลบ้านสร้าง แสดงเจตนารมณ์ในการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการดำเนินงานตา [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 20 
อบต.บุฝ้าย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 10 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 29 
อบต.บุฝ้าย ประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูก [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 31 
ทต.กบินทร์ ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ซื้อข้อเสนอโครงการประกวดราคาซื [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.กบินทร์ ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอโครงการประกวดราคาซื [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอกเรื่องผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 34 
ทต.กบินทร์ ประกาศเทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ยื่นเอกสารโครงการประกวดราคาจ้างก่ [ 7 ม.ค. 2565 ]    อ่าน 1 
       
เว็บไซต์ อบต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.ค. 2564)    อ่าน 2323  ตอบ 0  
กระดานสนทนา (2 เม.ย. 2564)    อ่าน 606  ตอบ 2  
       


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและทำการซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สป.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทนาศาสตร์หรือการแพทย์ (กิจการประปา) กอง [ 4 ม.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที. รสจืด [ 4 ม.ค. 2565 ]จ้างเหมาบริการตรวจเช็คและทำการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเคร [ 24 ธ.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ตามโครงการป้องกันและลด [ 17 ธ.ค. 2564 ]ซื้อแบบพิมพ์ (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอช.ที. รสจืด [ 29 พ.ย. 2564 ]จ้างเหมาเช่าเต็นท์ประจำศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง [ 23 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 19 พ.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภ [ 9 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน เด็๋กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเ [ 8 พ.ย. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที รสจืด ข [ 21 ต.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนชนิด ยู.เอช.ที รสจืด ข [ 19 ต.ค. 2564 ]จ้างโครงการขยายเขตระบบประปา หมู่ที่ 2 บ้านบางแตน ต [ 22 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาโครงการซ่อมแซมถนนภายในตำบลบางแตน หมู่ที่ 1 [ 22 ก.ย. 2564 ]เหมาบริการตรวจเช็คและทำการซ่อมแซมรถบรรทุกขยะแบบอัด [ 22 ก.ย. 2564 ]

 
   
 
 
 
 
 
       


 

ตระกร้าสาน
 

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน


 
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางแตน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา