หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
อาชีพในตำบลมีทั้งการเกษตร
ประมง และปศุศัตว์
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
พื้นที่ตำบลบางแตนเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การทำการเกษตร
ศาสนสถานในตำบลบางแตน
"บางแตนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เชิดชูคุณธรรม
วัฒนธรรม ประเพณี ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
พร้อมบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี"
องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี
www.bangtan.go.th
1
2
3
 

 

 
 
 
 


 
 
   
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ปจ 0017.3/ว 1793  เรื่อง การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 19 พ.ค. 2565 ]    
ปจ 0017.3/ว 1744   เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 5/2565 ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1732  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 12 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1692 เรื่อง ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 การกำหนดขอบเขตการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ การจัดพิธีการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 11 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 110 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ เที่ยวชุมชน ยลวิถี [ แนบ1 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1621 เรื่อง การปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 44)  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1643 เรื่อง การเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1642  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการคัดสรรตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ] [ แนบ5 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1641  เรื่อง คำให้สัมภาษณ์ของปลัดกระทรวงมหาดไทยในรายการ เคลียร์ คัด ชัดเจน เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 6 พ.ค. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1546  เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน เกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 29 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1531  เรื่อง การประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย ครบ 130 ปี [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 28 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1511  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ แนบ1 ]  [ 27 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1487 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมเปิดโครงการ คลองโสม น้ำใส เทิดไทองค์ราชัน  [ 26 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1486, 4294 เรื่อง การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 และการกักเก็บน้ำเพื่อฤดูแล้ง ปี 2565/2566 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ] [ แนบ4 ]  [ 26 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1482  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมโครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ รุ่นที่ 2 (The Smart City Ambassadors 2 (SCA#2)) [ แนบ1 ]  [ 25 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.2/ว 1450, 4135 เรื่อง การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ 1/2565 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 21 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1422  เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการอุทธรณ์ ฎีกาคดีแพ่งและอุทธรณ์คดีปกครอง [ แนบ1 ]  [ 19 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1421   เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์ และระบบบริการออนไลน์ศาลยุติธรรม [ แนบ1 ]  [ 19 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1329 เรื่อง การประชุมคณะกรมการจังหวัดปราจีนบุรี ครั้งที่ 4/2565 ประจำเดือน เมษายน 2565 ผ่านทางระบบ Cisco Webex Meetings [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 8 เม.ย. 2565 ]  
ปจ 0017.3/ว 1288  เรื่อง ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขง [ แนบ1 ]  [ 7 เม.ย. 2565 ]  
 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว1438  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ขอเรียนเชิญร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาล ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1397  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กยผ. มท 0815.4/ว1431 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึง วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 กพส. มท 0810.8/ว1402  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เรียกผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงขอรับการบรรจุและแต่งตั้ง ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว71,ว72,ว74,ว75  [ 19 พ.ค. 2565 ]
แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1425 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 พ.ค. 2565 ]
เลื่อนกำหนดการโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (เพิ่มเติม) รุ่นที่ 5 และ รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1428  [ 19 พ.ค. 2565 ]
โครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชน เพื่อผลิตกำลังคนของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1423  [ 18 พ.ค. 2565 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุภายในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1421  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการพัฒนาโปรแกรมระบบงานทะเบียนและวัดผลและอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการจัดทำเอกสารหลักฐานการประเมินผลตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กศ. มท 0816.3/ว1385 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสาร]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง สน.บถ. มท 0809.2/ว3360  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก กพส. มท 0810.7/ว1408 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/5824-5899 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/5906  [ 17 พ.ค. 2565 ]
โครงการปฐมนิเทศนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา 2565 กศ. มท 0816.5/ว5907  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 กพส. มท 0810.6/ว1394  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์ทดลองหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ(หลักสูตรและเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ Active Learningด้วยนิทาน เกมส์ เพลง สื่อนวัตกรรม แพลตฟอร์มเทคโนโลยี AIจากประเทศอังกฤษ) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประถมศึกษา1-3 ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1395 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว1393 [เอกสาร]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
เกมสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็ก (iSafe Family Game) กศ. มท 0816.3/ว1390  [ 17 พ.ค. 2565 ]
การเข้าเฝ้ารับประทานเข็ม (พุ่มเพชร) กศ. มท 0816.5/ว1391 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 พ.ค. 2565 ]
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1387  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3317  [ 12 พ.ค. 2565 ]
ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) กม. มท 0804.6/ว1383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 12 (MU Safe School Virtual Workshop 12) กศ. มท 0816.3/ว1379  [ 12 พ.ค. 2565 ]
แจ้งผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนเมษายน 2565 สน.คท. มท 0808.2/ว1378 [เอกสาร]  [ 12 พ.ค. 2565 ]
 
 

 
 
   
ทต.บ้านสร้าง ประกาศสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านสร้าง ประจำป [ 24 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 15 
อบต.บางแตน ปฏิทินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บางแตน ประกาศรายชื่อผูู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านสร้าง กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปราจีนบุรีเมืองสะอาด [ 20 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.บางแตน โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2564-2565 [ 19 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.นาดี โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 2 
อบต.นาดี องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี แจ้งประชาสัมพันธ์ รับชุดตรวจโควิดATKใน ปชช.กลุ่มเสี่ยง [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 7 
ทต.โคกมะกอก ประกาศเทศบาลตำบลโคกมะกอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงาน [ 18 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 5 
อบต.บางแตน การปรับปรุงและซ่อมสะพานแขวน [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
ทต.กบินทร์ ประกาศ เทศบาลตำบลกบินทร์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงลานจอดรถอาค [ 17 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 4 
อบต.สะพานหิน [ 14 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 10 
อบต.บุฝ้าย จิตอาสาพัฒนา ปราจีนบุรีเมืองสะอาด อบต.บุฝ้าย วันที่ 12 เมษายน 2565 [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 173 
ทต.โคกปีบ กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมราษฎรและมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้แก่ผู้ด้อยโอกาส [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 25 
อบต.บางแตน โครงการวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 12 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 6 
อบต.นาดี กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ 2 [ 11 พ.ค. 2565 ]    อ่าน 17 
       
กระดานสนทนา (13 ก.พ. 2565)    อ่าน 716  ตอบ 2  
เว็บไซต์ อบต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (4 ก.ค. 2564)    อ่าน 2446  ตอบ 0  
       


เหมาบริการซ่อมระบบแอร์รถบรรทุกขยะมูลฝอย ยี่ห้ออีซู [ 17 พ.ค. 2565 ]โครงการลงลูกรังเสริมถนนสายคลองบางขวดฝั่งขวา หมู่ที [ 11 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเ [ 9 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]วัสดุก่อสร้าง (กองช่าง) [ 2 พ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการงานวางท่อจ่ายระบบน้ำประปา หมู [ 29 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการงานวางท่อจ่ายระบบน้ำประปา หมู [ 22 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการงานวางท่อจ่ายระบบน้ำประปา หมู [ 20 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาต่ออายุการใช้งานเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่ [ 8 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาตรวจเช็คและทำการซ่อมแซมพร้อมเปลี่ยนถ่ายน้ำ [ 7 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการงานวางท่อจ่ายระบบน้ำประปา หมู [ 4 เม.ย. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการงานวางท่อจ่ายระบบน้ำประปา หมู [ 4 เม.ย. 2565 ]จ้างเหมาค่าสถานที่ทิ้งขยะ (กองสาธารณสุขฯ) โดยวิธีเ [ 31 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจ [ 29 มี.ค. 2565 ]จ้างเหมาซ่อมแซมคอมพิวเตอร์สำนักงาน (กองช่าง) โดยวิ [ 29 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (กองช่่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มี.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเ [ 29 มี.ค. 2565 ]ซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจา [ 29 มี.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อโครงการงานวางท่อจ่ายระบบน้ำประปา หมู [ 25 มี.ค. 2565 ]

 
   
 
 
 
 
 
       


 

น้ำพริกแกง
 

โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ ตำบลบางแตน


 
 
 
 
 
E-Service
 
 
 
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.บางแตน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา