หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2564
 
  ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
  ข้อมูลพื้นฐาน
  o1 โครงสร้าง
  o2. ข้อมูลผู้บริหาร
  o3. อำนาจหน้าที่
  o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    - แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
    - วิสัยทัศน์
    - ยุทธศาสตร์
    วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์
    - ยุทธศาสตร์
  o5 ข้อมูลการติดต่อ
  o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต 2537 ฉบับที่1-5
    - พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552
    - พ.ร.บ.สภาตำบลและ อบต 2537 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562
    - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ 2542
    - พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่2 พ.ศ. 2549
    พรบ./พรก.
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
    ระเบียบปฏิบัติอื่นๆ
    เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  การประชาสัมพันธ์
  o7 ข่าวประชาสัมพันธ์
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  o8 Q&A
    เว็บบอร์ด
  o9 Social network
    - Facebook อบต.บางแตน
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6