หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


นายภาณุพงษ์ เกตุร่วง
ประธานสภา อบต.
 


นายสมบูรณ์ ทะเลสุข
รองประธานสภา อบต.


จ.ส.ต.สาคร ทับทิมศรี
เลขานุการสภา อบต.
 
 


นายสมปอง หอมคง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1


นายโสฬส อุตระ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2


นายมนตรี บุญญาวัฒน์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นายนิกร คำรอต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3


นางศรินยา เจนเขา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายวินัย พุ่มมาลา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4


นายบุญมา แสงเย็น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นายสำเภา คำรอต
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5


นางบานเย็น บุญชื่น
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6


นางสุกัญญา แก้วเนตร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายเฉลิม ผุดผ่อง หมู่ 7
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7


นายสมพร พฤกษา
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8