หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
ขอเชิญ ร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
 

ขอเชิญ ร่วมตอบแบบสอบถามวัดการรับรู้ขจงผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ( External Integrity and Transparency Assessment : EIT)  หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน

คลิกลิงค์ เพื่อตอบแบบสอบถาม https://itas.nacc.go.th/go/eit/qxuv2v

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 เม.ย. 2564 เวลา 09.00 น. โดย คุณ ภลดา เตียเฮี้ยว

ผู้เข้าชม 52 ท่าน