หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
มาตรการป้องกันการรับสินบน [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 48  
 
มตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 43  
 
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 14 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 46  
 
คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
การดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ การให้บริการฯ [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 45  
 
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน [ 8 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 44  
 
ระเบียบการลาของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 52  
 
การกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสายของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 10 เม.ย. 2563 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2      3      4