หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คู่มือการปฏิบัติงาน
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 24  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 23  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2562 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 22  
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 20  
 
คู่มือการขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ฉบับเผยแพร่สำหรับประชาชน [ 24 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 30  
 
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 [ 0 , 543 ]  อ่าน : 22  
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 [ 0 , 543 ]  อ่าน : 23  
 
   1      2      3     (4)