หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2549 [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
พระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ.2542 [ 3 พ.ค. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2544) [ 24 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 12  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2544) [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2543) [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2538 [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 13  
 
กฏกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2541) [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2540) [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
กฏกระทรวง (พ.ศ.2539) [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 7 พ.ศ.2562 [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 17  
 
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
พรบ.สภาตำบลและ อบต 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่1-5 [ 22 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)