หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 


จ่าสิบตรีสาคร ทับทิมศรี
ปลัด อบต.บางแตน


นายสกล สุมประพาฬ
รองปลัด อบต.บางแตน
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายสกล สุมประพาฬ
รองปลัด อบต.บางแตน
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นายประทีป สร้อยสน
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายมานพ เรืองเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง


นางสาวนฤภร กาญจนวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวเฉลิมพร บุญชื่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม