หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 


จ่าสิบตรีสาคร ทับทิมศรี
ปลัด อบต.บางแตน
โทร : 037 480 257 กด 0


นายสกล สุมประพาฬ
รองปลัด อบต.บางแตน
โทร : 037 480 257 กด 1
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นายประทีป สร้อยสน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 037 480 257 กด 2


นายมานพ เรืองเกิด
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 037 480 257 กด 3


นางสาวนฤภร กาญจนวัฒน์
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
โทร : 037 480 257 กด 4


นางอฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 037 480 257 กด 0


นางสาวเฉลิมพร บุญชื่น
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 037 480 257 กด 5