หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


จ.ส.ต.สาคร ทับทิมศรี
ปลัด อบต.บางแตน


นายสกล สุมประพาฬ
รองปลัด อบต.บางแตน
 
สำนักปลัด
 


นายสกล สุมประพาฬ
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด


นางอฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวจารุณี พรมปัญญา
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นางนุกูล เรืองเกิด
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวเกตณภา ทุมสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


นางสาวพรพรรณ เฉลยภพ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ


จ่าเอกกิตติศักดิ์ บุญกลิ่น
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นายศุภชัย กระแสสินธุโกมล
นิติกร
ปฏิบัติการ


นางสาวเบ็ญจวรรณ สมนาม
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน


นางสาวนงนุช นวลสุวรรณ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน