หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 


จ.ส.ต.สาคร ทับทิมศรี
ปลัด อบต.บางแตน


นายสกล สุมประพาฬ
รองปลัด อบต.บางแตน
 
สำนักปลัด
 


นางอฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด


นางอฐพรรณ ฉ่ำเฉลิม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ


นางสาวจารุณี พรมปัญญา
นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ


นางนุกูล เรืองเกิด
นักพัฒนาชุมชน


นางสาวเกตณภา ทุมสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ


นางสาวพรพรรณ เฉลยภพ
นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ


จ่าเอกกิตติศักดิ์ บุญกลิ่น
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ


นายศุภชัย กระแสสินธุโกมล
นิติกร
ปฏิบัติการ


ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวภลดา เตียเฮี้ยว
นักประชาสัมพันธ์
ปฏิบัติการ