หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล บางแตน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
   
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์/นโยบาย
 
 
 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
   
   
ก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค
   
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนน คสล. ถนนลาดยาง ให้มีคุณภาพดี
   
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
       
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
   
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
   
ส่งเสริมความรู้ ข้อมูล และข่าวสารด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
   
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
   
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
   
ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มรายได้
   
ส่งเสริมสนับสนุนการลดรายจ่าย
   
การป้องกันและระงับโรคติดต่อ
   
ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ
   
รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลการจราจร และส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานอื่นให้ปฏิบัติหน้าที่
       
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
   
   
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โดยการจัดหาพันธุ์สัตว์น้ำ และพันธุ์พืช
   
ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการกำจัดขยะมูลฝอย
       
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
   
   
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารราชการ การเมือง การกระจายอำนาจ และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
   
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
       
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
   
   
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน
   
ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
   
ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรอินทรีย์
   
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
 
 
 
ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
   
ปรับปรุงพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ ประปา ถนน ดูคลองท่อระบายน้ำ ไฟฟ้า ให้มีคุณภาพตามความเหมาะสม ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และตรงกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนดูแล ซ่อมแซม บำรุง ให้อยู่ในสภาพดี ปลอดภัยในการใช้งาน
   
จัดหาแหล่งน้ำให้มีน้ำใช้อุปโภค บริโภคในการจ่ายน้ำประปาและขยายเขตประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
   
ประสานกับหน่วยงานราชการ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้างต่างๆ ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแตน
   
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เพื่อความสะดวก ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ครอบคลุมทั่วถึง
       
 
ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
ส่งเสริมการกำจัดขยะมูลฝอยให้เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ
   
ดูแลป้องกันโรคติดต่อโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับสาธารณสุข
   
ส่งเสริม สนับสนุนการรักษาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพที่ดีแบบยั่งยืน
       
 
ด้านเศรษฐกิจและพัฒนาด้านการเกษตร
   
ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้
   
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านปศุสัตว์, ประมง ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อนำไปสู่อาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน
       
 
ด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ
   
ส่งเสริมการเรียนรู้ทุกด้านและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนถึงระดับการศึกษาพื้นฐาน
   
จัดหานมพร้อมดื่มให้กับนักเรียนประถมและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
   
ส่งเสริมให้ความรู้แก่เด็กให้รู้จักเสียสละ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีคุณธรรมนำไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชนหรือสังคมในอนาคต
   
ส่งเสริมตามแผนการเรียนการสอนของสถานศึกษาที่กำหนด
   
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย ประเพณีท้องถิ่น และกิจกรรมทางศาสนาอันดีงาม
   
ส่งเสริมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาอย่างต่อเนื่อง
   
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมพื้นบ้าน
       
 
ด้านสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
   
จัดตั้งศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของ อปพร. ให้มีประสิทธิภาพเตรียมพร้อมอย่างสม่ำเสมอ
   
ส่งเสริมสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาสังคมที่ส่งผลกระทบต่อเด็ก เยาวชน ประชาชนเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด
   
รณรงค์ต่อต้านและป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
       
 
ด้านบริหารจัดการและบริการประชาชน
   
สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนโดยมุ่งเน้นประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมพัฒนา ร่วมตรวจสอบ และร่วมประเมินผล และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
   
จัดทำแผนชุมชน โดยมุ่งเน้นความต้องการของประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
   
บริหารงบประมาณอย่างเปิดเผย สุจริต โปร่งใส ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
   
บริหารบุคลากรโดยให้หลักคุณธรรม ส่งเสริมคนดี พัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานของพนักงานและลูกจ้างอย่างต่อเนื่อง
   
พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ