หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 
การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
 
การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 
การพัฒนาด้านวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
ก่อสร้างซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค-บริโภค
 
ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนน คสล. ถนนลาดยาง ให้มีคุณภาพดี
 
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
 
ส่งเสริมความรู้ ข้อมูล และข่าวสาร
 
เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
 
ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา
 
ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มรายได้
 
ส่งเสริมสนับสนุนการลดรายจ่าย
 
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และการกำจัดขยะมูลฝอย
 
พัฒนาประสิทธิภาพด้านการบริหารราชการ การเมือง การกระจายอำนาจ และการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ
 
ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล
 
ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งเรียนรู้ วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และปราชญ์ชาวบ้าน