ท่านต้องการให้ อบต.บางแตน พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 2 )
22.22%
ด้านสาธารณูปโภค ( 0 )
0.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 3 )
33.33%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 4 )
44.44%
ด้านการจัดการศึกษา ( 0 )
0.00%