หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 
 

 
 
 
 
 
 
กระดานสนทนา
 

ประชาชนสามารถสอบถามผ่านช่องทาง กระดานสนทนามีเจ้าหน้าที่คอยตอบข้อซ้กถาม

เขียนโดย   คุณ หัวหน้าสำนักปลัด

วันที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 07.53 น. [ IP : 113.53.50.186 ]  
 

ขอรายละเอิียดเกี่ยวกับขุดดิน ในเขต อบต.บางแตน

เขียนโดย   คุณ ม.3

วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 10.53 น. [ IP : 125.26.3.50 ]  
 

มาตรา 17 ผู้ใดประสงค์จะทําการขุดดินโดยมีความลึกจากระดับพื้นดินเกินสามเมตรหรือมีพื้นที่ปากบ่อดินเกินหนึ่งหมื่นตารางเมตร หรือมีความลึกหรือพื้นที่ตามที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกําหนดให้แจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกําหนดโดยยื่นเอกสารแจ้งข้อมูลดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด (กรณีบุคคลธรรมดา)
2. สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล 1 ชุด (กรณีนิติบุคคล)
3. แผนผังบริเวณที่ประสงค์จะดำเนินการขุดดิน ฉบับจริง 1 ชุด
4. แผนผังแสดงเขตที่ดินและที่ดินบริเวณข้างเคียง ฉบับจริง 1 ชุด
5. แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน ฉบับจริง 1 ชุด
6. โฉนดที่ดิน น.ส.3 หรือ ส.ค. 1
7. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีให้บุคคลอื่นยื่นแจ้ง)
8. หนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน (กรณีที่ดินบุคคลอื่น)
9. รายการคำนวน (วิศวกรผู้ออกแบบและคำนวน)
10. ชื่อผู้ควบคุมงาน (กรณีขุดดินลึกเกิน 3 เมตร)

เขียนโดย   คุณ นางสาวภลดา เตีย * * * ว

วันที่ 2 เม.ย. 2564 เวลา 11.22 น. [ IP : 125.26.3.50 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบรูปภาพ  
      ขนาดรูปภาพไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาเลือก "ฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ"
 
 
 
 
  (1)